Γίνεστε νονός ή νονά για πρώτη φορά;

Γίνεστε νονός ή νονά για πρώτη φορά;

Γίνεστε νονός ή νονά για πρώτη φορά; Υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε… χωρίς άγχος.

Αρχικά στην είσοδο, στρέφεστε δυτικά και σας ρωτά ο ιερέας 3 φορές:

Ιερέας : » Αποτάσση το Σατανά;  Καί πάσι τοις έργοις αυτού;   Καί πάση τη λατρεία αυτού;  Καί πάσι τοις  αγγέλοις αυτού; Καί πάση τη πομπή αυτού;»
*  Και απαντά ο ανάδοχος: » Αποτάσσομαι.»
πάλι 3 τρείς φορές  ο ιερέας :
* Ιερέας : » Απετάξω τω Σατανά; «
* Και απαντά ο ανάδοχος : » Απεταξάμην» .
*  ο ιερέας : » Καί εμφύσησον, καί έμπτυσον αυτώ. «
* Και ο ανάδοχος φυσά 3 φορές στον αέρα και φτύνει 3 φορές στο έδαφος.
Στρέφεστε ανατολικά (πρός τό Ιερό) και πάλι 3 φορές ρωτά ο ιερέας:
*  Ιερέας :  «Συντάσση τω Χριστώ;»
*  Και απαντά ο ανάδοχος : » Συντάσσομαι.»
Ρωτάει πάλι ο ιερέας 3 φορές  :
* Ιερέας : » Συνετάξω τω Χριστώ; «
* Και απαντά ο ανάδοχος : «Συνεταξάμην. «
* Και λέει ο ιερέας  : «Καί πιστεύεις αυτώ; «
* Και απαντάει ο ανάδοχος : » Πιστεύω αυτώ ως Βασιλεί καί Θεώ.»
* Και απαγγέλλει ο ανάδοχος το «Πιστεύω» .

Ευτυχώς πλέον διαβάζοντας από μέσα – καλού κακού όμως διαβάστε το από πριν για να μην έχετε πρόβλημα ανάγνωσης λόγω της καθαρεύουσας στην οποία είναι γραμμένο:
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού καί γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Καί εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,
τόν εκ του Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τά πάντα εγένετο.
Τόν δια ημάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών καί σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας της Παρθένου καί ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.
Καί αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τάς Γραφάς.
Καί ανελθόντα εις τούς ουρανούς καί καθεζόμενον εκ δεξιόν του Πατρός.
Καί πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας καί νεκρούς· ου της βασιλείας
ουκ εσται τέλος.
Καί εις τό Πνεύμα τό Άγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
τό σύν Πατρί καί Υιό συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν διά των προφητών.

Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Καί ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.
* Στή συνέχεια ρωτάει πάλι ο Ιερέας 3 τρείς φορές : » Συνετάξω τω Χριστώ; «
* Καί απαντάει ο ανάδοχος : «Συνεταξάμην. «
* Καί λεέι ο Ιερέας : «Καί προσκύνησον αυτώ;»
* Καί ο ανάδοχος απαντάει : «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν, καί Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον καί αχώριστον.»
Στην ευχή πού ακολουθεί, όταν ερωτηθεί από τον ιερέα, ο ανάδοχος λέει καθαρά το όνομα του βαπτιζομένου. Η ευχή αυτή ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας.
Και εδώ ολοκληρώνεται το μέρος της βάπτισης στην είσοδο της εκκλησίας.
Στην κολυμπήθρα
Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι σταυρώνοντας τα 3 φορές.
Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στο νονό/νονά να το αλείψει . Πρέπει να αλειφθεί όλο . Μην διστάσετε να λαδώσετε παντού.

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδί ψηλά πάνω από την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές ψέλνοντας  «Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και ου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Παλιότερα στην κολυμπήθρα βυθιζόταν όλο το παιδί, στις μέρες μας η ολική βύθιση περιορίζεται στη μία φορά εκτός και αν η βάπτιση γίνει σε μοναστήρι


Μετά τη βουτιά στην κολυμπήθρα ο ιερέας δίνει το μωρό στην αγκαλιά του νονού/νονάς, πάνω στα λαδόπανα και την πετσέτα που έχει αγοράσει ο νονός/νονά ως μέρος του βαπτιστικού σετ
Δίνετε το μωρό στους γονείς για να το ντύσουν με τα βαπτιστικά του ρούχα, όπου ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες από τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί συνηθίζετε να μην έχει κουρευτεί ποτέ πριν, έτσι ώστε αυτές οι τούφες να είναι οι πρώτες που κόβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρέπει οι γονείς να έχουν φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε στην κολυμπήθρα.
Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία του μύρου και του κουρέματος, ο/η  νονός/νονά  φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της  τον σταυρό, ως σύμβολο ένταξής του στον χριστιανισμό
Στη συνέχεια παίρνετε αγκαλιά το νεοφώτιστο, και μαζί με τον ιερέα κάνετε κύκλο γύρω από την κολυμπήθρα, με τον ιερέα να ψέλνει :Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε», που σημαίνει «όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του».
Τέλος παραδίδεται στη μητέρα του το παιδί και εκείνη σύμφωνα με την παράδοση σας φιλάει το χέρι και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της .
Πάντα άξιοι!

 

 

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code